Skoči na vsebino Zemljevid strani

Presoja dostopnosti

Celovita presoja dostopnosti spletnih strani je edina storitev, ki vam zagotavlja celovit pregled nad stanjem dostopnosti vašega spletnega mesta. V presoji so opredeljena odstopanja po posameznih priporočilih WCAG in prikazani so primeri po posameznih podstraneh, ki so vključene v presojo.

Ker se za storitev odločajo predvsem organizacije, katerih cilj je zagotoviti določen nivo dostopnosti, se izvaja v dveh ponovitvah. Prva celovita presoja dostopnosti je osnova za vse potrebne popravke oziroma prilagoditve spletnih mest. Druga presoja je končna presoja in je namenjena izključno za preveritev ustreznosti teh popravkov.

Storitev je namenjena vsem organizacijam, ki želijo dostop do svojih informacij in storitev zagotoviti vsem uporabnikom. Storitev se izvaja glede na vnaprej dogovorjene kriterije oziroma nivo standarda. Tako lahko podpremo postopnost uvajanja dostopnosti za vse, ki za to niso zavezani z zakonodajo in celovitost uvajanja dostopnosti za tiste, ki so.

Storitev je namenjena tudi organizacijam javnega sektorja, ki morajo dostopnost svojih spletnih mest zagotoviti na osnovi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacih (ZDSMA). Presoja za organizacije javnega sektorja se izvaja glede na ZDSMA ali višji nivo standarda, če je tako dogovorjeno.

Rezultat celovite presoje

Rezultat celovite presoje spletnega mesta je tehnično poročilo, v okviru katerega so opredeljena posamezna odstopna po posameznih priporočilih WCAG in je primarno namenjen tehničnemu osebju – oblikovalcem, razvijalcem in urejevalcem spletnih mest. Tehnično poročilo je lahko deloma ali v celoti v angleškem jeziku, saj je znano, da prevajanje strokovnih tehničnih izrazov pogosto privede do dvoumnosti in nejasnosti.

Pripravljen je tudi povzetek presoje dostopnosti, izdelan v poljudnem in ne strogo tehničnem jeziku in je namenjen vodstvu in odločevalcem v organizacijah. Del povzetka je ocena stanja in predlog ukrepov za ureditev spletnega mesta skladno s smernicami dostopnosti.

Dvostopenjska presoja

Pri vseh naročnikih, kjer je končni cilj zagotovitev dostopnih spletnih strani, predlagamo dvostopenjsko presojo dostopnosti, saj je to lahko za njih ugodneje.

Po izvedeni celoviti presoji, ki je opisana pod prejšnjo točko, imajo naročniki in njihovi izvajalci čas, da strani in vsebine, glede na ugotovitve presoje, ustrezno prilagodijo. Pri teh prilagoditvah smo jim na razpolago s svojimi svetovalnimi storitvami.

Po potrditvi, da so s prilagoditvami zaključili, izvedemo drugo stopnjo presoje – tako imenovano končno presojo, kjer preverimo ustreznost vseh prilagoditev.

Ob končni presoji se tako tehnično poročilo, kot povzetek celovite presoje ustrezno dopolnita in v primeru uspešne presoje se pripravi Izjava o dostopnosti spletnega mesta.

Rezultat upoštevani standardi

Pri celoviti presoji upoštevamo smernice WCAG 2.1 in sicer lahko tudi vse nivoje skladnosti (A – AAA). Ključnega pomena je pregled skladnosti WCAG 2.1 do nivoja AA. Pri pregledu do nivoja AAA damo posebno pozornost na priporočila, katerih implementacija predstavlja občutno izboljšane uporabniške izkušnje uporabnikom z oviranostmi in na želje naročnika.

Pri celoviti presoji se ob obsežnejših straneh uporablja metodologija WCAG-EM, pri manj obsežnih pa lastna prilagojena metodologija, ki temelji na WCAG-EM.

Cenik in pogoji storitev presoje dostopnosti

Za pridobitev ponudbe pišite na info@a11y.si in v elektronski pošti opredelite spletno mesto, za katerega potrebujete presojo. Na osnovi tega vam v roku 48 ur pripravimo in posredujemo ponudbo za celovito presojo.

Odločite se lahko za eno ali dvostopenjsko presojo, kot je opredeljeno pri opisu storitve. Hkratno naročilo obeh presoj, celovite in končne, je za naročnika lahko veliko cenejša, saj se ob hkratnem naročilu končna zaračuna le v višini 50% vrednosti celovite presoje. V primeru ločenih storitev pa sta to praviloma dve ločeni celoviti presoji.

Rok za izvedbo prvega koraka (prva presoja) je minimalno tri tedne od prejema naročila in predstavlja 2/3 vrednosti naročila dvostopenjske presoje. Rok za izvedbo drugega koraka (končna presoja) je minimalno 14 dni od prejema obvestila o izvedenih prilagoditvah in predstavlja 1/3 vrednosti dvostopenjske presoje.

Strošek celovite presoje spletnega mesta se začne okvirno pri 800€. Strošek celovite dvostopenjske presoje spletnega mesta se začne okvirno pri 1.200€.

Vsaka ponudba se pripravi glede na oceno kompleksnosti, ki je odvisna od obsega, elementov na strani, raznolikosti strani ipd.

Dodatne storitve

Če potrebujete pomoč pri interpretaciji poročil, sodelovanje pri sestankih z vašimi izvajalci ali usposabljanja za urednike spletnih mest in predstavnike izvajalcev, vam lahko ponudbo za usposabljanja ali za svetovalne storitve posredujemo skupaj s ponudbo za celovito presojo.

Če bi raje začeli s hitrejšim pregledom, da dobite občutek glede stanja vašega spletnega mesta, se lahko odločite tudi za hitri pregled spletne dostopnosti.