Skoči na vsebino Zemljevid strani

Javno naročanje

Prvi zakon, ki je v Sloveniji naslovil področje digitalne dostopnosti, sicer nagovarja dostopnost na splošno, je Zakon o javnem naročanju. Ob upoštevanju tega zakona, bi morala vsa javna naročila vsebovati tehnično specifikacijo, ki npr. v primeru razvoja programske opreme, opredeljuje zahteve za dostopno rešitev.

Iz pogleda (digitalne) dostopnosti pomembna vsebina zakona

 1. V triindvajseti alineji 2. člena (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) zakon eksplicitno opredeljuje, da morajo biti rešitve (naj si bo to gradnja, storitve (npr. programiranje) ali blago) prilagojene vsem uporabnikom, vključno z dostopnostjo za invalide. V tehnične specifikacije je potrebno vključiti tudi zahteve z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide).

  23. "tehnične specifikacije" pomenijo:

  1. v primeru javnih naročil gradenj skupek tehničnih predpisov, ki jih vključuje zlasti dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in s katerimi so opredeljene zahtevane značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, da ustreza uporabi, za katero jo potrebuje naročnik; te značilnosti vključujejo ravni okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, varnostjo ali dimenzijami, vključno s postopki zagotavljanja kakovosti, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem in uporabo znakov, navodili za uporabnike ter proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe gradenj; te značilnosti vključujejo tudi pravila glede načrtov in izračuna stroškov, pogoje za preizkušanje, inšpekcijske preglede in pogoje za prevzem gradenj ter konstrukcijske metode ali tehnike in vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko v zvezi z dokončanimi gradnjami in materiali ali deli, ki jih vključujejo, predpiše naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi;
  2. v primeru javnih naročil blaga ali storitev specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti;"
 2. Iz vidika dostopnosti je pomembna najpomembnejša tretja točka 68. člena (tehnične specifikacije) zakona, ki pravi, da je potrebno pri vseh predmetih naročila, ki jih bodo uporabljale fizične osebe (splošna javnost ali uslužbenci) pripraviti tehnične specifikacije, v okviru katerih se upošteva merila dostopnosti za invalide ali zahteve za oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom.

  "(3) Pri vseh predmetih naročanja, ki jih bodo uporabljale fizične osebe, bodisi splošna javnost bodisi uslužbenci naročnika, naročnik pri pripravi tehničnih specifikacij upošteva merila dostopnosti za invalide ali zahteve za oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih. Kadar zahteve v zvezi z obvezno dostopnostjo določa neposredno veljaven pravni akt Evropske unije, naročnik tehnične specifikacije glede kriterijev dostopnosti za invalide ali zahtev za oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, določi s sklicevanjem na ta akt.".

 3. V drugi točki 84. člena (merila za oddajo javnega naročila) zakon kot primer meril za ekonomsko najugodnejšo ponudbo predvideva tudi univerzalno dostopnost in pravi, da lahko merila vključujejo tudi dostopnost in oblikovanje prilagojeno vsem uporabnikom.

  "(2) Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot ga določa ta zakon, in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila. Takšna merila lahko na primer vključujejo:

  1. kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoje v zvezi z njim;

  2. organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila;

  3. poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del."

Iz tega zakona tako izhaja, da morajo vsa naročila po Zakonu o javnem naročanju, naj si bo to za gradnje, storitve (razvoj programske opreme) – tako za interno uporabo, kot za splet, nabavo opreme ipd… vsebovati ustrezne določbe glede univerzalne dostopnosti.

V poenostavljenem prevodu to pomeni, da je na dostopnost po novem potrebno misliti pri vseh postopkih naročanja in ne glede na vsebino naročila.

Sklicevanje na standarde v okviru tehničnih specifikacij za dostopnost izdelkov in storitev

Za lažjo implementacijo take zakonodaje so bili sprejeti tudi tehnični standardi Zahteve glede dostopnosti primerne za javna naročila izdelkov in storitev IKT v Evropi ( Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe ), z oznako EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Na isti standard se sklicuje tudi Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Od leta 2015, ko je bil prvič sprejet do danes se je standard EN 301 549, skladno z razvojem standardov spletne dostopnosti, tudi spreminjal. Sedaj aktualna verzija je EN 301 549 V3.2.1 (povezava do PDF).

Iz pogleda sklicevanja na priporočil glede spletne dostopnosti, se je spremenilo tudi sklicevanje z WCAG 2.0 na WCAG 2.1.

Začetek veljavnosti in uporaba

Sprememba zakona velja od 01. 04. 2016.

Podlaga za sprejetje zakona

Zakon je sprejet na osnovi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju.

Kako vam lahko pomagamo

Če pripravljate javno naročilo s področja razvoja ali najema informacijskih rešitev, naj bo to za notranjo (zaposleni, sodelavci) ali zunanjo rabo (splošna javnost, specifične ciljne skupine), nikoli ne veste ali bo moral ta program uporabljati tudi kdo, ki ima pri uporabi računalniške opreme kakšne oviranosti.

Zato, ne le zaradi zakona, a tudi zaradi določil zakona, morate poskrbeti, da bo naročena programska oprema dostopna vsem in ne bo izključujoča.

Pomagamo vam pripraviti ustrezne tehnične specifikacije, merila in zahteve po dokazilih, s katerimi lahko zagotovite, da bo rezultat res skladen s pričakovanji.

Seveda je potrebno rezultat, pred končnim prevzemom in plačilom, tudi preveriti in tu vam pomagamo s preverjanjem ali uradno presojo dostopnosti vseh vrst aplikacij.